Menüü

Laureates

Indeks metoodika on spetsiaalselt koostöös rahvusvaheliste ekspertidega indeksi tarbeks välja arendatud, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi täitmisel vastasid organisatsioonid valikvastustega 55 küsimusele kolmes kategoorias:

Hindamisel arvestati sel aastal 30 küsimuse vastusega, millest iga vastus andis erineva arvu punkte. Kokku oli organisatsioonidel võimalik koguda 100 punkti (mikro- ja väikeettevõtetel 93 punkti).

Indeksi metoodika eristab hindamisel kahte organisatsiooni suuruskategooriat, tuginedes Eesti raamatupidamise seadusele ja 2020. kalendriaasta majandustulemustele: mikro- ja väikeettevõtete kategooria ning keskmiste ja suurettevõtete kategooria. Ankeedi hindamisel andsid kaks hindajat sõltumatult hinnangud täitja kirjeldatud tegevuste proportsionaalsusele organisatsiooni põhitegevusega ning turu tavapraktikaga.

Hindamisel tugineti eelkõige organisatsiooni esitatud vastutustele ning põhjendustele, kuid hindajatel on õigus küsida kogu hindamisperioodi jooksul organisatsioonilt täiendavaid materjale ja selgitusi ja küsida taustaküsimusi Indeksi partneritelt ja ekspertidelt, samuti teha päringuid avalikesse registritesse või monitoorida meediat.Eriarvamuste korral kujundasid hindajad ühise seisukoha.

Vastutustundliku ettevõtluse märgise arvutamine

Indeksi märgise arvutamise aluseks on kolm valdkonda:

valitsemine – 40% tulemusest;
kliima ja keskkond – 30% tulemusest;
ühiskond ja sotsiaalne keskkond – 30% tulemusest;

Keskmistelt ja suurorganisatsioonidelt eeldatakse märgise saamiseks ühtlaselt häid tulemusi
kõigis kategooriates (st. on seatud minimaalsed väärtused igas kategoorias). Mikro- ja väikeste organisatsioonide puhul sõltub märgis ainult ettevõtte üldskoorist.

2021. aastal olid märgise arvutamise piirmäärad järgnevad:

Kuldtaseme märgis: >= 70 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 50 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt pooled punktid.

Hõbetaseme märgis: >= 55 kuni <= 69 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 30 kuni <=49 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt 15 punkti.

Pronkstaseme märgis: >= 40 kuni <= 54 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 20 kuni <=29 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt 10 punkti.

Osad küsimused olid lisatud testimaks ettevõtete valmisolekut vastata sektorispetsiifilistele küsimustele ning korraldajatele saada ülevaadet turukolukorrast. Mitmed küsimused lülituvad punktisüsteemi järgmisel aastal.

  • Täiendavalt osalesid sisendi andmisel ja aruandluse vormistamisel Indeksi koostööpartnerid ja valdonnaeksperdid, sh näiteks Tööinspektsioonist, Keskkonnainspektsioonist, Justiitsministeeriumist, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametist, Eesti Inimõiguste Keskusest, PriceWaterhouseCoopersist, Estonian Business Schoolist ja SDG Leadist.

 

Gold (20)

Silver (22)

Bronze (25)