Menüü

Metoodika

Indeks metoodika on spetsiaalselt koostöös rahvusvaheliste ekspertidega indeksi tarbeks välja arendatud, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi täitmisel vastavad organisatsioonid valikvastustega 55 küsimusele kolmes kategoorias:

Metoodika-küsimuste kaalud

Hindamisel arvestatakse sel perioodil 30 küsimuse vastusega, millest iga vastus annab erineva arvu punkte. Kokku on organisatsioonidel võimalik koguda 100 punkti (mikro- ja väikeettevõtetel 93 punkti).

Indeksi metoodika eristab hindamisel kahte organisatsiooni suuruskategooriat, tuginedes Eesti raamatupidamise seadusele ja indeksiperioodile eelnenud kalendriaasta majandustulemustele: mikro- ja väikeettevõtete kategooria ning keskmiste ja suurettevõtete kategooria. Ankeedi hindamisel annavad kaks hindajat teineteisest sõltumatult hinnangud täitja kirjeldatud tegevuste proportsionaalsusele organisatsiooni põhitegevusega ning turu tavapraktikaga.

Hindamisel tuginetakse eelkõige organisatsiooni esitatud vastutustele ning põhjendustele, kuid hindajatel on õigus küsida kogu hindamisperioodi jooksul organisatsioonilt täiendavaid materjale ja selgitusi ja küsida taustaküsimusi indeksi partneritelt ja ekspertidelt, samuti teha päringuid avalikesse registritesse või monitoorida meediat. Eriarvamuste korral kujundavad hindajad ühise seisukoha, kaasates vajadusel ka kolmanda hindaja.

Vastutustundliku ettevõtluse märgise arvutamine

Indeksi märgise arvutamise aluseks on kolm valdkonda:

valitsemine – 40% tulemusest;
kliima ja keskkond – 30% tulemusest;
ühiskond ja sotsiaalne keskkond – 30% tulemusest;

Keskmistelt ja suurorganisatsioonidelt eeldatakse märgise saamiseks ühtlaselt häid tulemusi
kõigis kategooriates (st, et on seatud minimaalsed väärtused igas kategoorias). Mikro- ja väikeste organisatsioonide puhul sõltub märgis ainult ettevõtte üldskoorist.

Märgise arvutamise piirmäärad järgnevad:

Kuldtaseme märgis: >= 70 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 50 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt pooled punktid.

Hõbetaseme märgis: >= 55 kuni <= 69 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 30 kuni <=49 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt 15 punkti.

Pronkstaseme märgis: >= 40 kuni <= 54 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 20 kuni <=29 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt 10 punkti.

Osad küsimused olid lisatud testimaks ettevõtete valmisolekut vastata sektorispetsiifilistele küsimustele ning korraldajatele saada ülevaadet turukolukorrast. Mitmed küsimused lülituvad punktisüsteemi järgmisel aastal.

Täiendavalt osalesid sisendi andmisel ja aruandluse vormistamisel indeksi koostööpartnerid ja valdkonnaeksperdid, sh näiteks Tööinspektsioonist, Keskkonnainspektsioonist, Justiitsministeeriumist, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametist, Eesti Inimõiguste Keskusest, PriceWaterhouseCoopersist, Estonian Business Schoolist ja SDG Leadist.