Menüü

Metoodika

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi metoodika on spetsiaalselt koostöös rahvusvaheliste ekspertidega välja arendatud, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi täitmisel vastavad organisatsioonid valikvastustega 45-52 küsimusele (sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast ja suurusest) kolmes kategoorias:

Hindamisel arvestatakse 2024. aastal uuendatud indeksi metoodikas 36 küsimuse vastusega, millest iga vastus annab erineva arvu punkte. Kokku on organisatsioonidel võimalik koguda 100 punkti (mikro- ja väikeettevõtetel 90,3 punkti). Hinnatavate küsimuste hindamisel arvestatakse lisaks ka mittehinnatavate küsimuste vastuseid, mis loovad konteksti ja annavad taustainfot hinnatava küsimuse juurde. Vastajale on vastav teave kuvatud küsimuse selgituses.

Indeksis hinnatavad küsimused kuuluvad järgmistesse kategooriasse:

 • strateegiline juhtimine
 • vastutustundlik organisatsiooni valitsemine
 • organisatsiooni vastutustundlikkust käsitlev aruandlus
 • aruandluse verifitseerimine
 • riskide juhtimine
 • koostöö vastutustundliku ettevõtluse eesmärkide saavutamiseks
 • organisatsiooni vastutustundlikkus tasustamisel
 • organisatsiooni vastutustundlikkus maksumaksmisel
 • anonüümne tagasiside
 • mitmekesisuse tagamine
 • sooline palgalõhe
 • eetika
 • klientide ja koostööpartnerite valik
 • huvide konflikti vältimine
 • vastutustundlik turundus
 • andmeturvalisus
 • kliimamõju hindamine
 • negatiivse kliimamõju vähendamine
 • keskkonnamõju hindamine
 • negatiivse keskkonnamõju vähendamine
 • positiivne keskkonna- ja/või kliimamõju
 • vastutustundlik tarneahela juhtimine
 • sidusrühmade kaardistamine
 • sotsiaalse mõju hindamine
 • positiivne sotsiaalne mõju
 • sotsiaalsed eesmärgid
 • sotsiaalne mõju tarneahelas
 • ligipääsetavus
 • inimõigused ja töötajate õigused
 • ühiskondlik tegevus
 • töötajate tervise ja ohutuse tagamine
 • töötajate heaolu ja vaimne tervis
 • töötajate koolitamine
 • tööjõuvoolavus

Indeksi metoodika eristab hindamisel kahte organisatsiooni suuruskategooriat, tuginedes Eesti raamatupidamise seadusele ja indeksiperioodile eelnenud kalendriaasta majandustulemustele: mikro- ja väikeettevõtete kategooria ning keskmiste ja suurettevõtete kategooria. 

Ankeedi hindamisel annavad kaks hindajat teineteisest sõltumatult hinnangud täitja kirjeldatud tegevuste proportsionaalsusele organisatsiooni põhitegevusega ning turu tavapraktikaga.

Hindamisel tuginetakse eelkõige organisatsiooni esitatud vastutustele ning põhjendustele, kuid hindajatel on õigus küsida kogu hindamisperioodi jooksul organisatsioonilt täiendavaid materjale ja selgitusi ning küsida taustaküsimusi indeksi partneritelt ja ekspertidelt, samuti teha päringuid avalikesse registritesse või monitoorida meediat. Eriarvamuste korral kujundavad hindajad ühise seisukoha, kaasates vajadusel ka kolmanda hindaja.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi märgise arvutamine

Indeksi märgise arvutamise aluseks on kolm valdkonda:

valitsemine – 40% tulemusest;
kliima ja keskkond – 30% tulemusest;
ühiskond ja sotsiaalne keskkond – 30% tulemusest;

Keskmistelt ja suurorganisatsioonidelt eeldatakse märgise saamiseks ühtlaselt häid tulemusi kõigis kategooriates (st, et on seatud minimaalsed väärtused igas kategoorias). Mikro- ja väikeste organisatsioonide puhul sõltub märgis ainult ettevõtte üldskoorist.

Märgise arvutamise piirmäärad järgnevad:

Kuldtaseme märgis: >= 70 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 50 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt pooled punktid.

Hõbetaseme märgis: >= 55 kuni <= 69 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 30 kuni <=49 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt 15 punkti.

Pronkstaseme märgis: >= 40 kuni <= 54 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 20 kuni <=29 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt 10 punkti.

Kandidaadi märgis: < tulemused jäävad alla pronkstaseme märgise lävendi (arvestatakse vastavat lävendi piiri keskmiste ja suurorganisatsioonidele või mikro- ja väike organisatsioonidele).

Osad küsimused on lisatud testimaks ettevõtete valmisolekut vastata sektorispetsiifilistele ja/või uute regulatsioonidega seotud küsimustele ning võimaldavad saada korraldajatel ülevaadet turuolukorrast. Mitmed küsimused lülituvad punktisüsteemi järgmisel aastal.

Hindajad

Hindajatega saab tutvuda lehel csr.ee.