Menüü

Osalemise tingimused

VASTUTUSTUNDLIKU ETTEVÕTLUSE INDEKSIS OSALEMISE TINGIMUSED 2020

Mõisted

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks tuginedes täisküsimustikule (edaspidi Indeks) – protsess, mille käigus hinnatakse organisatsiooni vastutustundlikku käitumist. Täisküsimustik sisaldab valikut ISO 26000 nimetatud sotsiaalse vastutuse põhiteemadest, General Reporting Inititative (GRI) koostatud ülemaailmsest standardist, soovitustest vastututustundlikkuse teemade kommunikeerimiseks ning Eesti õigusruumist. Indeksi teemade rõhuasetust võivad mõjutada ka hetkel aktuaalsemad ühiskondlikud või üleilmselt tundlikud teemad. Ankeeti täiendatakse igal aastal.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (edaspidi VEF) – Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi korraldaja.

Täitja– organisatsioon, kes taotleb vastutustundlikku ettevõtluse Indeksi märgist.

 1. Indeksis osalemise eeltingimused
  1. Indeksis võivad osaleda kõik Eestis registreeritud juriidilisest isikust avalik-õiguslikud ja
   eraõiguslikud organisatsioonid1,

   1. kes on on VEFi liikmed või kes on tasunud Indeksis osalemise tasu2;
   2. kes ei tegutse (põhitegevuse osas) järgmistes valdkondades: relvatööstus (välja arvatud põhjendatud juhtudel kaitsetööstus), tubakatööstus,
    uimastid ja kange alkoholi tootmine, kiirlaenud, kasiinod ja hasartmängud.
  2. Osalustasu suurus ja tasumine.
   1. VEFi liikmetele on Indeksis osalemine tasuta.
   2. Teistele täitjatele on osalustasu 2020. aastal 399 eurot + km.
    1. Osalustasu tasutakse VEFi arveldusarvele Swedbankis EE482200221033443332 arvel
     märgitud tähtajaks.
 2. Indeksi täisküsimustiku täitmine
  1. Indeksi täisküsimustik on täitmiseks avatud veebilehel https://indeks.csr.ee/ perioodil 13.01 – 15.03.2020
   1. VEFil on õigus konkursi tähtaega vajaduse korral ühepoolselt pikendada.
   2. Täisküsimustiku täitmise aeg (avamine ja sulgemine) on nähtav veebilehel https://indeks.csr.ee/.
  2. Täitja vastutab, et ta kajastab vastustes ettevõtte tegevusi kooskõlas põhitegevusega, ausalt ja
   varjamata teadaolevaid probleeme ning vaidlusi.
  3. Täitja peab vastama kõikidele küsimustele.
   1. Kui küsimus täitjale ei kohaldu, siis tuleb teha sobiv valik ja lisada selgitus.
   2. Vastustes toodud loetelud on turul olevate levinumate praktikate näited, mitte lõplikud
    nimekirjad. Vajadusel kasutage valikuvarianti “muu”.
   3. VEF soovitab:
    1. vastata kõikidele küsimustele nii, et hindaja mõistaks maksimaalselt ettevõtte
     otsuste ja valikute põhjendatust;
    2. lugeda küsimusi ja selgitusi tähelepanelikult (sageli küsitakse esmalt protsessi
     kirjeldust ning seejärel tuleb seda illustreerida näidetega);
    3. valida näited, mis kirjeldavad kõige olulisemaid seoseid ettevõtte
     vastutustundliku tegevusega arvestades põhitegevust.
  4. Täitjal on õigus küsida vajadusel selgitusi küsimustiku kohta, saates VEFile e-kirja aadressile
   indeks@csr.ee.

   1. Täisküsimustiku peab täitja esindaja kinnitama. Kinnitaja vastutab elektroonilise
    kinnituse andmisega, et on juhatusega täisküsimustiku vastused kooskõlastanud.
 3. Indeksi hindamise metoodika
  1. VEFil on õigus mitte hinnata ettevõtteid
   1. kes ei vasta indeksis osalemise eeltingimustele (vt punkt 1);
   2. mille täisküsimustik ei ole korrektselt täidetud ja/või kinnitatud täisküsimustiku
    täitmise perioodil (vt punkt 2);
   3. kes tegutsevad tegevusaladel, mis võivad kahjustada VEFi mainet;
   4. kelle vastuste õigsuses on pisteliste kontrollide põhjal alust kahelda või kui
    täitja on
    esitanud valeandmeid või jätnud olulise info esitamata;
   5. kelle ettevõte või ettevõtte juhtorgani liige on seotud ühiskonnas laiaulatuslikku
    tähelepanu pälviva kriminaalmenetlusega, mis on seotud vastutustundliku ettevõtluse
    temaatikaga (nt ulatuslik kahju elukeskkonnale (sh sotsiaalsele- või
    looduskeskkonnale)
    põhjustatud kahju (näiteks inimõiguste rikkumise, tõsiste tagajärgedega korduvate
    tööõnnetuste, korruptsiooni, teisele isikule põhjustatud ulatusliku mainekahju,
    rahapesuga, terrorismi toetamisega jms);
   6. kellelt ei saa hindamiseks vajalikku lisainformatsiooni.
   7. VEF ei vastuta ettevõtte eest valeinfo või puuduliku info esitamisel. Kuna VEF ei
    auditeeri ettevõtteid, lasub info õigsuse eest vastutus ettevõttel endal. Kõikide
    vastuolude eest avalikkuse ees vastutab ettevõte ise (vt lisaks punkt 5).
  2. Indeksi hindamine
   1. Indeksi metoodika eristab hindamisel kahte ettevõtete suuruskategooriat tuginedes
    Eesti
    raamatupidamise seadusele ja 2019. kalendriaasta majandustulemustele: mikro- ja
    väikeettevõttete kategooria ning keskmiste ja suurettevõtete kategooria.
   2. Ankeedi hindamisel annavad kaks hindajat sõltumatult hinnangud täitja kirjeldatud
    tegevuste proportsionaalsusele ettevõtte põhitegevusega ning turu tavapraktikaga.
   3. Hindamisel tuginetakse eelkõige organisatiooni esitatud täisküsimustiku
    vastutustele,
    kuid hindajatel on õigus:

    1. küsida kogu hindamisperioodi jooksul ettevõttelt täiendavaid materjale ja
     selgitusi ja
    2. küsida taustaküsimusi Indeksi partneritelt3 ja ekspertidelt,
    3. teha päringuid avalikesse registritesse või
    4. monitoorida meediat.
   4. Eriarvamuste korral kujundavad hindajad ühise seisukoha.
   5. Indeks kasutab suhtelist skaalat. See tähendab, et ettevõtteid võrreldakse reaalsete praktikatega ettevõtete seas, mitte ideaaliga.
    Märgise arvutamine
   1. Indeksi märgise arvutamise aluseks on neli valdkonda:
    1. valitsemine ja eetika (sh sihtrühmade kaasamine, kooskõla õigusruumiga,
     inimõigused ja korruptsioon) 40% tulemusest;
    2. turukeskkond (sh tarbijaküsimused, suhted tarnijatega, kogukonna kaasamine
     ja
     arendamine) 20% tulemusest;
    3. tegevused looduskeskkonna suunal 20% tulemusest;
    4. hea tööandja (sh tööjõukasutus, tööohutus) 20% tulemusest.
   2. Keskmistelt ja suurettevõtetelt eeldatakse märgise saamiseks ühtlaselt häid tulemusi
    kõigis valdkondades.
   3. Mikro- ja väikeettevõtete korral sõltub märgis ettevõtte üldskoorist.
   4. Märgise tulemus arvutatakse suhtelisel skaalal, mida on kohandatud selle aasta
    maksimaalse tulemuse järgi vastavas ettevõtte suuruskategoorias.
   5. Hindamistulemused ei kuulu vaidlustamisele.
  3. Hindamise tulemusel väljastatakse ettevõtetele saadud hindamistulemuse põhjal vastav märgis koos
   baasraportiga. Kui ettevõte ei saavuta hindamisel märgise saamiseks vajalikku punktiskoori, siis
   märgist ei väljastata.
 4. Märgise tähendus
  1. Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi märgis on tunnustus ettevõtetele, kes edendavad Eestis
   vastutustundlikku ettevõtlus​t.
  2. Pronkstaseme märgis tähistab ettevõtet, kes ei tegutse vastutustundetult, järgib seadusi ja teeb
   mitmeid
   vastutustundlikke tegevusi. Reeglina ei ole need tegevused süsteemselt planeeritud.
  3. Hõbetaseme märgis tähistab ettevõtet, kes on põiminud vastutustundliku tegutsemise ettevõtte
   põhitegevusse. Ettevõte on teadlikult vastutustundlik, näitab üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja
   järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks.
  4. Kuldtaseme märgis tähistab silmapaistvalt vastutustundlikku ettevõtet, kes on teadlikult
   vastutustundlik
   ja näitab üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust, mis tagab vastutustundliku käitumise
   kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt. Ettevõte on eeskuju ja suunanäitaja, et
   vastutustundlik tegutsemine leviks tema valdkonna ettevõtete või seotud osapoolte seas laiemalt.
 5. Indeksi tulemuste avalikustamine ja märgise kasutamine
  1. Vastutustundliku ettevõtluse märgis antakse üle 2020. aasta maikuus.
  2. Märgis kehtib ettevõttele kaks aastat.
  3. Täitjal on õigus igal ajahetkel märgisest loobuda, teavitades VEFi e-kirja teel.
  4. VEFil on õigus välja antud märgis tagasi võtta ja keelata täitjal väljastatud märgise
   kasutamine, kui

   1. pärast märgise väljastamist ilmneb asjaolu, mille korral oleks VEFil olnud õigus
    hindamisest loobuda (vt ka punkt 3.1);
   2. kui ettevõte on korda saatnud toiminguid, mis on VEFi või ettevõtte enda hinnangul
    märgise kandjale ebasobivad;
   3. kui selgub, et ettevõte on esitanud hindamiseks tahtlikult valeandmeid või käitub
    teadlikult ja suurel määral ühiskonda kahjustavalt ning vastutustundetult;
   4. kui ettevõte on olulisel määral kahjustanud VEFi ja vastutustundliku ettevõtluse
    liikumise mainet.
   5. Märgise äravõtmine​ tähendab, et ettevõtjal ei ole õigust märgist mistahes viisil kasutada
    ega esitleda vastava otsuse jõustumisest arvates. Märgis kaotab kehtivuse märgise äravõtmise otsuse
    päevast alates ning ettevõtja on selle kohustatud tagastama.

1Indeksi täisküsimustik (edaspidi küsimustik) on eelkõige mõeldud hindama ettevõtteid (osaühing, aktsiaselts, sotsiaalne ettevõte), kellel on järjepidev tegevusmudel. Indeks ei hinda edukalt projektipõhiseid organisatsioone. Samas on võimalik ankeeti edukalt täita ka näiteks avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidel, lisades täiendavaid selgitusi organisatsiooni eripärade kohta küsimuste juurde.

2Loe liikmeks astumise kohta siit: http://www.csr.ee/liikmed/astu-liikmeks/

3VEFi partnerid on: Tööinspektsioon, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, MTÜ Mondo, PriceWaterhouseCoopers, Mitmekesisuse Kokkulepe, Keskkonnaministeerium, Estonian Business School, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) (partnerite nimekiri ei ole lõplik).