Menüü

Osalemise tingimused

VASTUTUSTUNDLIKU ETTEVÕTLUSE INDEKSIS OSALEMISE TINGIMUSED

Mõisted

Vastutustundliku ettevõtluse indeks (edaspidi indeks) on protsess, mille käigus hinnatakse organisatsiooni vastutustundlikku käitumist, tuginedes täisküsimustikule. Täisküsimustik sisaldab valikut ÜRO Global Compact’is nimetatud vastutustundliku ettevõtluse põhiteemadest, ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ning ESG-põhimõtetest, soovitustest vastututustundlikkuse teemade kommunikeerimiseks ning Eesti õigusruumist. Indeksi teemade rõhuasetust mõjutavad ka hetkel aktuaalsemad ühiskondlikud või üleilmselt tundlikud teemad. Ankeeti värskendatakse igal aastal.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (edaspidi VEF) on vastutustundliku ettevõtluse indeksi korraldaja.

Täitja – organisatsioon, kes taotleb vastutustundlikku ettevõtluse indeksi märgist.

 1. Indeksis osalemise eeltingimused
  1. Indeksis võivad osaleda kõik Eestis registreeritud juriidilisest isikust avalik-õiguslikud ja
   eraõiguslikud organisatsioonid1,

   1. kes on on VEFi liikmed või kes on tasunud indeksis osalemise tasu2, ning
   2. kes ei tegutse (põhitegevuse osas) järgmistes valdkondades: relvatööstus (välja arvatud põhjendatud juhtudel kaitsetööstus), tubakatööstus, uimastid ja kange alkoholi tootmine, kiirlaenud, kasiinod ja hasartmängud.
  2. Osalustasu suurus ja tasumine.
   1. VEFi liikmetele on indeksis osalemine tasuta.
   2. Teistele täitjatele on osalustasu 499 eurot + km.
    1. Osalustasu tasutakse VEFi arveldusarvele Swedbankis EE482200221033443332 arvel märgitud tähtajaks või hiljemalt indeksi täisküsimustiku sulgemise ajaks.
 2. Indeksi täisküsimustiku täitmine
  1. Indeksi täisküsimustik on täitmiseks avatud veebilehel https://indeks.csr.ee/.
   1. VEFil on õigus konkursi tähtaega vajadusel ühepoolselt pikendada.
   2. Täisküsimustiku täitmise periood avamisest sulgemiseni on nähtav veebilehel https://indeks.csr.ee/.
  2. Täitja vastutab, et kajastab vastustes ettevõtte tegevusi kooskõlas põhitegevusega ausalt ja
   varjamata teadaolevaid probleeme ning vaidlusi.
  3. Täitja peab vastama kõikidele küsimustele enesehindamise formaadis hindeskaalal 0 kuni 4 punkti, sõltuvalt küsimusest.
   1. VEF soovitab:
    1. põhjendada iga küsimuse selgituse lahtris, miks on küsimusele just see vastusevariant valitud;
    2. võimalusel lisada vastusele täiendavad dokumendid, mis aitavad põhjendada vastuse valikut;
    3. valida näited ja dokumendid, mis kirjeldavad kõige olulisemaid seoseid ettevõtte
     vastutustundliku tegevusega, arvestades põhitegevust.
  4. Täitjal on õigus küsida vajadusel selgitusi küsimustiku kohta, saates VEFile e-kirja aadressile
   indeks@csr.ee.

   1. Täisküsimustiku peab kinnitama täitja esindaja. Kinnitaja vastutab elektroonilise
    kinnituse andmisega, et on täisküsimustiku vastused juhatusega kooskõlastanud.
 3. Indeksi hindamise metoodika
  1. VEFil on õigus mitte hinnata organisatsioone,
   1. kes ei vasta indeksis osalemise eeltingimustele (vt punkt 1);
   2. kelle täisküsimustik ei ole korrektselt täidetud ja/või kinnitatud täisküsimustiku
    täitmise perioodil (vt punkt 2);
   3. kes tegutsevad tegevusaladel, mis võivad kahjustada VEFi mainet;
   4. kelle vastuste õigsuses on pisteliste kontrollide põhjal alust kahelda või kui
    täitja on esitanud valeandmeid või jätnud olulise info esitamata;
   5. kelle organisatsioon või organisatsiooni juhtorgani liige on seotud ühiskonnas laiaulatuslikku tähelepanu pälviva kriminaalmenetlusega, mis on seotud vastutustundliku ettevõtluse temaatikaga (nt ulatuslik kahju elukeskkonnale, sh sotsiaalsele- või
    looduskeskkonnale; kahju näiteks inimõiguste rikkumise, tõsiste tagajärgedega korduvate tööõnnetuste, korruptsiooni, teisele isikule põhjustatud ulatusliku mainekahju, rahapesuga, terrorismi toetamisega jms);
   6. kellelt ei saa hindamiseks vajalikku lisainformatsiooni.
  2. VEF ei vastuta organisatsiooni eest valeinfo või puuduliku info esitamisel. Kuna VEF ei
   auditeeri ettevõtteid, lasub info õigsuse eest vastutus ettevõttel endal. Kõikide
   vastuolude eest avalikkuse ees vastutab organisatsioon ise (vt lisaks punkt 5).
  3. Indeksi hindamine
   1. Indeksi metoodika eristab hindamisel kahte organisatsiooni suuruskategooriat, tuginedes Eesti raamatupidamise seadusele ja 2023. kalendriaasta majandustulemustele: mikro- ja väikeettevõttete kategooria ning keskmiste ja suurettevõtete kategooria.
   2. Ankeedi hindamisel annavad kaks hindajat sõltumatult hinnangud täitja kirjeldatud
    tegevuste proportsionaalsusele organisatsiooni põhitegevusega ning turu tavapraktikaga.
   3. Hindamisel tuginetakse eelkõige organisatiooni esitatud täisküsimustiku
    vastutustele, kuid hindajatel on õigus:

    1. küsida kogu hindamisperioodi jooksul organisatsioonilt täiendavaid materjale ja
     selgitusi ja
    2. küsida taustaküsimusi indeksi partneritelt3 ja ekspertidelt,
    3. teha päringuid avalikesse registritesse või
    4. monitoorida meediat.
   4. Eriarvamuste korral kujundavad hindajad ühise seisukoha.
   5. Indeksi hindamiskriteeriumite valikul on kasutatud rahvusvahelist parimat praktikat järgivat hindamisskaalat.
   6. Indeksi märgise arvutamise aluseks on kolm valdkonda:
    1. valitsemine – 40% tulemusest;
    2. kliima ja keskkond – 30% tulemusest;
    3. ühiskond ja sotsiaalne keskkond – 30% tulemusest;
   7. Keskmistelt ja suurorganisatsioonidelt eeldatakse märgise saamiseks ühtlaselt häid tulemusi kõigis valdkondades.
   8. Mikro- ja väikeste organisatsioonide puhul sõltub märgis ettevõtte üldskoorist.
   9. Märgise tulemus arvutatakse suhtelisel skaalal, mida on kohandatud selle aasta
    maksimaalse tulemuse järgi vastavas ettevõtte suuruskategoorias.
   10. Hindamistulemused ei kuulu vaidlustamisele.
  4. Hindamise tulemusel väljastatakse ettevõtetele saadud hindamistulemuse põhjal vastav märgis koos baasraportiga. Kui organisatsioon ei saavuta hindamisel märgise saamiseks vajalikku punktiskoori, siis kuld-, hõbe- või pronkstaseme märgist ei väljastata.
 4. Märgise tähendus
  1. Vastutustundliku ettevõtluse indeksi märgis on tunnustus organisatsioonidele, kes edendavad Eestis vastutustundlikku ettevõtlus​t.
  2. Pronkstaseme märgis tähistab organisatsiooni, kes ei tegutse vastutustundetult, järgib seadusi ja teeb mitmeid vastutustundlikke tegevusi. Reeglina ei ole need tegevused süsteemselt planeeritud.
  3. Hõbetaseme märgis tähistab organisatsiooni, kes on põiminud vastutustundliku tegutsemise ettevõtte põhitegevusse. Organisatsioon on teadlikult vastutustundlik, näitab üles initsiatiivi, süsteemsust ja järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks.
  4. Kuldtaseme märgis tähistab silmapaistvalt vastutustundlikku organisatsiooni, kes on teadlikult
   vastutustundlik ja näitab üles initsiatiivi, süsteemsust ja järjepidevust, mis tagab vastutustundliku käitumise kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt. Ettevõte on eeskujuks ja suunanäitajaks, et vastutustundlik tegutsemine leviks tema valdkonna teiste organisatsioonide või seotud osapoolte seas laiemalt.
  5. Kandidaadi märgis väljastatakse neile, kes on esitanud ankeedi, kuid kelle tulemused jäävad alla pronkstaseme märgise lävendi (arvestatakse vastavat lävendi piiri keskmiste ja suurorganisatsioonidele või mikro- ja väike organisatsioonidele). Märgise eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on alustanud teadlikku vastutustundlikku teekonda ning on valmis seda oma sidusrühmadele avalikult näitama.
 5. Indeksi tulemuste avalikustamine ja märgise kasutamine
  1. Vastutustundliku ettevõtluse märgis antakse üle juunikuu esimeses pooles.
  2. Märgis kehtib organisatsioonile kaks aastat.
  3. Täitjal on õigus igal ajahetkel märgisest loobuda, teavitades VEFi e-kirja teel.
  4. VEFil on õigus välja antud märgis tagasi võtta ja keelata täitjal väljastatud märgise
   kasutamine, kui

   1. pärast märgise väljastamist ilmneb asjaolu, mille korral oleks VEFil olnud õigus
    hindamisest loobuda (vt ka punkt 3.1);
   2. kui organisatsioon on korda saatnud toiminguid, mis on VEFi või organisatsiooni enda hinnangul märgise kandjale ebasobivad;
   3. kui selgub, et organisatsioon on esitanud hindamiseks tahtlikult valeandmeid või käitub
    teadlikult ja suurel määral ühiskonda kahjustavalt ning vastutustundetult;
   4. kui ettevõte on olulisel määral kahjustanud VEFi ja vastutustundliku ettevõtluse mainet.
  5. Märgise äravõtmine​ tähendab, et organisatsioonil ei ole õigust märgist mistahes viisil kasutada
   ega esitleda vastava otsuse jõustumisest arvates. Märgis kaotab kehtivuse märgise äravõtmise otsuse päevast alates ning organisatsioon on selle kohustatud tagastama.

1Indeksi täisküsimustik (edaspidi küsimustik) on eelkõige mõeldud hindama organisatsioone (ettevõte, asutus, sotsiaalne ettevõte), kellel on järjepidev tegevusmudel. Indeks ei hinda edukalt projektipõhiseid organisatsioone.

2Loe liikmeks astumise kohta siit: http://www.csr.ee/liikmed/astu-liikmeks/

3VEFi partnerid on: SDG Lead (Taani); Teeme Ära SA; Tööinspektsioon, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve amet, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, PriceWaterhouseCoopers, Eesti Inimõiguste Keskus, Keskkonnaministeerium, Estonian Business School, SEI Tallinn (partnerite nimekiri ei ole lõplik).